Sint-Andries zet ambities voor klimaatrobuuste wijk op scherp

Bespreking acties Sint-Andries

Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg Stadslab2050 op de voet
Abonneer mij

.

2017 was het jaar waarin Sint-Andries zich ontpopte tot de eerste klimaatrobuuste wijk van Antwerpen. ‘Klimaatrobuustheid’ duidt op het weerbaar en veerkrachtig maken tegen de (gevolgen van) de klimaatverandering. Geen overbodige luxe, want periodes van langdurige droogte enerzijds en hevigere regenval anderzijds zullen steeds meer de norm worden. Bovendien zijn steden in het bijzonder erg gevoelig zijn voor de klimaatverandering vanwege de dichte bebouwing en het gebrek aan open, groene ruimtes.

Een stedelijk laboratorium

Daarom startte Stadslab2050, in samenwerking met verschillende partners en buurtbewoners, begin 2017 een pilootproject rond klimaatrobuustheid in de wijk Sint-Andries. De wijk diende als laboratorium. Door middel van experimenten en concrete acties zouden belangrijke lessen getrokken kunnen worden om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

 

 

Van experiment...

Met het jaareinde in zicht diende de gelegenheid zich aan om te reflecteren op de verschillende acties van het voorbije jaar en om een blik te werpen op de toekomst. Het project is immers verre van afgelopen, getuige het engagement van de buurtbewoners. Daarom organiseerden Stadslab2050 en procesbegeleider Antwerpen Aan’t Woord op 6 december een workshop met en voor de bewoners om stil te staan bij de stand van het project. Daarnaast werden ook 10 projecten toegelicht die in de steigers stonden voor 2018. Een garantie voor een boeiende avond.

 

 

...naar inzicht

De deelnemers werden gevraagd in groep na te denken over welke lessen getrokken konden worden uit de concrete acties die in de loop van 2017 plaatsvonden en deze te bespreken in functie van de toekomst. De groep duidde unaniem de noodzaak aan van een ‘begeleidende rol’, die tussen bewoner en administratie staat en de vertaalslag in beide richtingen kan maken. Het is immers geen sinecure voor de burger om zijn weg te vinden in bijvoorbeeld het kluwen aan regels en financieringsmogelijkheden. Dit raakt aan de essentie van zo’n project. Alle goede intenties ten spijt, was er geen budget voorzien voor de experimenten zelf. Zonder de burgerbegroting, en een procesbegeleider die wist hoe erop in te tekenen, had dit project nooit gestaan waar het vandaag staat. Belangrijke lessen die Stadslab2050 meeneemt als ze deze opzet wil her- of opschalen.

Met de acties uit 2017 uitvoerig besproken, werd de blik nadien op 2018 gericht. 10 concrete acties of projecten werden toegelicht om een vernieuwd engagement aan te zwengelen en de ambities voor een klimaatrobuuste wijk in 2018 op scherp te stellen.

 

De 10 acties voor 2018:

 

 • Tuinstraat
  • Kom mee nadenken om van de Lange Ridderstraat een volwaardige klimaatadaptieve straat te maken;

 

 • Groene Ader
  • We willen een formele testzone opzetten tussen het Heldenplein en het Muntplein. Hierin zouden we dan kunnen experimenteren met vergroenende en verblauwende acties. Resultaten van deze experimenten kunnen dan gebruikt worden voor andere projecten of op andere plaatsen in de stad;

 

 • Speelweefselplan
  • Habbekrats en Betonne Jeugd vragen meer aandacht voor de kwaliteit van straten en pleinen, zodat kinderen en jongeren zich veilig kunnen verplaatsen. Samen met de jeugddienst worden maatregelen genomen om straten en pleinen met heel veel groen en ook met spelelementen met water aangenaam en aantrekkelijk te maken;

 

 • Boerenmarkt & samentuinen
  • We organiseren een boerenmarkt op de Sint-Andriesplaats om lokale producten rechtstreeks te verkopen. De vele samentuinen die we nu al hebben in de wijk Sint-Andries, kunnen hier ook hun waren aanbieden;

 

 • Duurzame woonsite in Prekerskazerne
  • In 2018 willen we de plannen voor het installeren van een open waterbuffer in de open ruimte tussen de gebouwen van Woonhaven afwerken. In samenwerking met Woonhaven willen we de vinger aan de pols houden. Eventuele toekomstige aanpassingen en verbouwingen kunnen dan gebruikt worden om dit gebied verder te ontwikkelen als groene en duurzame woonsite;

 

 • Water voor Groen
  • We gaan op zoek naar locaties om gevelregentuinen te installeren. Hierdoor wordt meer groen in het straatbeeld gebracht en tegelijk kunnen we regenwater opvangen en bufferen. Het opgevangen regenwater kan dan dienen om al het groen in de buurt van de geveltuin te voorzien van water tijdens droge(re) periodes;

 

 • Groene Daken
  • Kom alles te weten over eerste intelligente groendak van het land en over hoe we dit in de toekomst kunnen uitbreiden;

 

 • Mosmuur
  • We zijn op zoek naar kale muren, gericht naar het Noorden, zodat de Mosman er mooie groenstructuren kan aanbrengen;

 

 • Uitbouw communicatie en sensibilisering van het lopende project ‘klimaatrobuust’
  • Verdere acties organiseren om de bewoners van de wijk actief te betrekken bij alle plannen om de wijk klimaatrobuust te maken;

 

 • Waterplan voor de wijk
  • De stad zal samen met een multidisciplinair team van gedreven ontwerpers, waterbouwkundige ingenieurs en communicatiespecialisten een ambitieus waterplan opmaken. Het waterplan schept een stadsbrede visie en zoekt integrale oplossingen op korte en lange termijn voor de vraagstukken rond water in Antwerpen.

 

De avond werd besloten met een glaasje en een babbel om op informele wijze verder na te denken over hoe de wijk Sint-Andries, en bij uitbreiding de stad, klaargestoomd kan worden voor de uitdagingen van de klimaatsverandering.